Разград [email protected]

УСТАВ

НА СДРУЖЕНИЕ „СПОРТЕН КЛУБ ЕЪРСОФТ РАЗГРАД“

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. СДРУЖЕНИЕ „СПОРТЕН КЛУБ ЕЪРСОФТ РАЗГРАД“, наричано по-долу за краткост „Сдружението“, е юридическо лице, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

Чл. 2. Сдружението е самостоятелно юридическо лице, отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на Сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този устав имуществени вноски.

Чл. 3. Сдружението осъществява дейността си под наименованието СДРУЖЕНИЕ „СПОРТЕН КЛУБ ЕЪРСОФТ РАЗГРАД“, с транслитерация NGO“SPORTEN KLUB AIRSOFT RAZGRAD“.

Чл. 4. Всяко писмено изявление от името на Сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, както и данни за неговата регистрация, включително и единен идентификационен код/Код от регистър БУЛСТАТ/.

Чл. 5 (1) Сдружението е доброволно, самоуправляващо се, неправителствено, неполитическо и нерелигиозно сдружение на граждани и/или юридически лица, което прилага и развива ценностите на гражданското общество в България и осъществява дейността си в съответствие с действащото българско законодателство, този устав и принципите на международното право.

(2) Съгласно чл. 2 от ЗЮЛНЦ Сдружението ще се развива и ще осъществява дейността си в частна полза.

Чл. 6. Седалището и адреса на управление на Сдружението са: област Разград, град Разград, ЖК „Освобождение” №5, партер.

Чл. 7. Сдружението може да се съюзява, косолидира, договаря и/или сътрудничи за защита на своите интереси и за провеждане на съвместни дейности и инициативи с всички сдружения и дружества в страната и чужбина.

Чл. 8. Сдружението се учредява с неограничен срок.

Чл. 9. В дейността на Сдружението могат да участват всички дееспособни физически лица и/или юридически лица, без оглед на ограничения на пол, политически и религиозни възгледи и етническо самоопределение.

ГЛАВА ВТОРА

ЦЕЛ, СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 10. Основните цели на сдружението са:

(1) Популяризиране спорта еърсофт на местно и национално равнище.

(2) Организиране и провеждане на спортни състезания и симулативни игри, за лица, навършили пълнолетие и/или лица от 14 до 18 в присъствие на легитимен и/или упълномощен придружител, като един придружител може да бъде придружител на едно лице, след попълнена декларация и предоставено заверено копие на основния удостоверителен документ.

(3) Работи за гражданското възпитание на подрастващите, като стимулира физическото, психическото и интелектуалното им усъвършенстване.

(4) Създава благоприятни условия за практикуване на еърсофт.

(5) Създава, организира и ръководи представителен отбор на града за участие в регионални, национални и международни състезания по спортно-състезателната дейност – еърсофт.

(6) Създава и организира комуникация с организации и сдружения в страната и чужбина, за повишаване нивото на подготовка на своите състезатели на клубно и на национално равнище.

(7) Таксата за участие в състезание и/или друга инициатива на Сдружението е в размер на 1/един/ лев, а при участие на състезатели и/или участници в национални и представителни мероприятия, таксата платима от участниците/външни за сдружението/ се определя в размер на 5/пет/ лева. Таксите са платими непосредствено преди началото на състезанието/инициативата/мероприятието и в брой.

Чл. 11. Средствата, чрез които Сдружението постига целите си са:

(1) Кандидатстване за финансиране пред съответните държавни, неправителствени, общински, регионални и международни органи и организации, на дейности и инициативи, свързани с целите на Сдружението.

(2)  Изграждане на материално-техническа спортна база, в която да се извършват спортни мероприятия и обучение по еърсофт, чрез разработени проекти с регионално, национално и европейско финансиране.

(3) Организиране на престирани: тренировки, практически и теоретични семинари, игри, симпозиуми, състезания, конференции и форуми за изучаването на еърсофт други подобни, чрез специалисти от България и чужбина.

(4) Подготвяне на състезатели по еърсофт, както и обучение на граждани с цел общо подобряване на спортната им форма.

Чл. 12. Относно ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ на Сдружението, последното се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в частна полза.

Чл. 13. Сдружението може да извършва следната допълнителна стопанска дейност:

(1)  Рекламна дейност преди и по време на спортни мероприятия, чрез своите състезатели, както и на такава на територията на своята или на наета от него спортна база.

(2) Възмездно преотстъпване на трети лица за ползване на собствена или преотстъпване на наета спортна база и на пособия за практикуване на спорта еърсофт.

(3) Търговия с материали за спорта еърсофт.

(4) Придобиване, изграждане и стопанисване на материална база и нагледни средства за реализиране на основните цели на сдружението.

(5) Снабдяване с оборудване и отдаване под наем на екипировка за провеждане на основната дейност на сдружението.

(6) Организиране курсове, семинари и спортни прояви и състезания, както и други дейности и услуги, които не противоречат на законите на страната и настоящия устав, като използва приходите за постигане на посочените в устава цели.

ГЛАВА ТРЕТА

ЧЛЕНСТВО

Чл. 14. (1) Членове на Сдружението могат да бъдат български дееспособни физически лица.

(2) Лица, които не са членове на Сдружението, могат да участват в организираните от него прояви, но само като гости, без да имат никакви права и отговорности спрямо Сдружението.

Чл. 15. Членовете на Сдружението имат право:

 1. да участват пряко в управлението му;
 2. да избират и да бъдат избирани в неговите ръководни органи;
 3. да участват в обсъждането и решаването на въпросите, свързани с дейността му;
 4. да участват в дейността на Сдружението;
 5. да бъдат информирани за неговата дейност;
 6. да се ползват от имуществото му и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в устава;
 7. да ползват материалната база на Сдружението при изпълнение на целите на същото;
 8. да участват в събрания, срещи и други мероприятия на Сдружението.

Чл. 16. (1)Членовете на Сдружението са длъжни:

 1. да работят за постигане на неговите цели и задачи;
 2. да спазват Устава на Сдружението и решенията на неговите органи;
 3. да заплащат членски внос;
 4. да участват според възможностите си в дейността и инициативите на Сдружението;
 5. да пропагандират в страната и чужбина дейността и целите на Сдружението;
 6. да не уронват престижа и доброто име на Сдружението;
 7. да се отнасят толерантно към останалите членове.

(2) Членския внос се определя в размер на 25/двадесет и пет/ лева на месец, за 6 /шест/ месеца/ от месец май до месец октомври, включително, платими от членовете до 25-о /двадесет и пето/число на следващия месец, в брой и срещу разписка/квитанция/.

Чл. 17. Нови членове на Сдружението се приемат от Управителя, след подаване на заявление за членство по образец.

Чл. 18. Член на Сдружението може да го напусне, като уведоми писмено Управителя. Членството се прекратява от датата на постъпване на заявлението.

Чл. 19. Член на Сдружението може да бъде изключен с решение на Общото събрание за:

 1. действия, противоречащи на Устава и/или на решения на Общото събрание;
 2. неплащане на членски внос в определения срок.

Чл. 20. Членството в Сдружението се прекратява автоматично:

 1. при неплащане на членски внос за текущия месец;
 2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
 3. с прекратяването на Сдружението като ЮЛНЦ.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 21. Органите на Сдружението са:

 1. Общо събрание (ОС).
 2. Управител /на осн. чл. 30, ал. 3 от ЗЮЛНЦ/.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 22.(1) Върховен орган на Сдружението е Общото събрание.

(2) Общото събрание на Сдружението се състои от всички негови членове.

(3) Общото събрание има следните правомощия:

 1. изменя и допълва Устава;
 2. приема вътрешни нормативни актове;
 3. избира и освобождава Управителя;
 4. изключва членове;
 5. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 6. приема основните насоки и програма за дейността за Сдружението;
 7. взема решение за членуване или прекратяване на членството в други организации;
 8. отменя решения на Управителя на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи неговата дейност;
 9. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
 10. приема бюджета на Сдружението;
 11. взема решение относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществени вноски;
 12. приема отчета за дейността на Управителя;
 13. всички други въпроси по отношение дейността на Сдружението.

(4) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.

Чл. 23. (1) Редовно Общо събрание на Сдружението се свиква от Управителя 1 (един) път годишно. Извънредно Общо събрание може да бъде свикано по решение на Управителя или по искане на една трета от членовете на Сдружението. Ако в последния случай Управителя в едномесечен срок не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(2) Общо събрание се свиква чрез покана, публикувана на интернет страницата на Сдружението или чрез изпращане на имейл. Поканата следва да се публикува/изпрати не по-късно от 14 дни преди насрочения ден. Поканата за Общо събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, началния час и мястото на провеждането му, както и по чия инициатива се свиква.

(3) Общото събрание е законно, ако присъстват най-малко половината от членовете на Сдружението. При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита за редовно независимо от броя на присъстващите.

(4) В Общото събрание всеки член има право на един глас. Допуска се гласуване с пълномощие. Всеки член има право да бъде упълномощен най-много от трима членове, като пълномощното следва да бъде писмено и нотариално заверено.

(5) Решенията по чл. 22, ал. 3, т. 1 и 9 се вземат с мнозинство най-малко две трети от присъстващите членове. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.

(6) По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат решения.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 24.(1) Ръководител на Сдружението е Управителят.

(2) За Управител може да бъде избран всеки член на Сдружението, който не е осъждан за престъпление от общ характер.

(3) Мандата на Управителя е 5 /пет/ години.

(4) Управителят:

 1. представлява юридическото лице;
 2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 3. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
 4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
 5. разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на устава;
 6. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това;
 7. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
 8. изпълнява задължения, предвидени в Устава и ЗЮЛНЦ;
 9. приема нови членове на Сдружението;
 10. 10. ръководи текущата дейност на Сдружението;
 11. организира дейността на Сдружението, съобразно закона, устава, решенията на Общото събрание.

(5) След изтичане на мандата на Управителя, до избиране на нов Управител той продължава да изпълнява своите функции.

ГЛАВА ПЕТА

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 25. Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани от закона.

Чл. 26. Източници на средства на Сдружението са имуществени вноски на членовете, стопанската дейност, предвидена в настоящия Устав, дарения от физически и юридически лица, спонсорство и рекламна дейност.

Чл. 27. Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от Общото събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето им.

Чл. 28. При приключване на годишния отчет с отрицателен резултат, общото събрание може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете за покриването му с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

Чл. 29. (1) Сдружението може да извършва само стопанска дейност, която е свързана с целите и предмета на дейност, предвидени в настоящия Устав, и ще ползва приходите от нея само за постигане целите на Сдружението.

(2) Извършването на съответната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират.

(3). Сдружението не разпределя печалба.

Чл. 30. Сдружението може да разходва имущество и осъществява дейност, доколкото те са насочени към реализиране на целите, регламентирани в този Устав.

ГЛАВА ШЕСТА

ПРЕОБРАЗУВАНЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 31. Сдружението може да се преобразува в друго юридическо лице с нестопанска цел. Преобразуването става с решение на Общото събрание.

Чл. 32. Дейността на Сдружението се прекратява:

 1. по решение на Общото събрание;
 2. по решение на окръжния съд по седалището на Сдружението в случаите на чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗЮЛНЦ.

Чл. 33 (1). При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

(2). Ликвидацията се извършва от Управителя или от определено от него лице.

(3). Ако ликвидатор не бъде определен по реда на ал. 2, или съобразно решението на върховния орган, той се определя от окръжния съд по седалището на Сдружението.

Чл. 34. Относно имуществото, останало след ликвидацията, се прилагат разпоредбите на чл. 15 от ЗЮЛНЦ.

Чл. 35. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на юридическото лице с нестопанска цел от регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 36. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. В случай че разпоредбите на този Устав противоречат на закона, ще се заместват по право от повелителните правила на последния.

Настоящият Устав се прие от учредителите на Учредителното събрание на Сдружение „Eърсофт Разград“, проведено на 26 октомври 2022 г., в гр. Разград, и се подписа от тях.